شاید این سوال پیش آمده باشد که چرا دستگاه اره نواری به عنوان وسیله برشکاری و یا اینکه چرا لزوم واحد برشکاری در یک واحد تولیدی محسوس می باشد

از آنجایی که ابتدایی ترین مرحله تولید در اغلب واحدهای تولیدی ، برش مواد اولیه می باشد اگر در این مرحله برشکاری با دقت لازم انجام نشود نهایتا باید جبران این  بی دقتی در مراحل بعدی تولید صورت گیرد.

اهمیت این موضوع تا جایی می باشد که واحدهایی تحت عنوان پیمانکاران تامین مواد اولیه برش خورده یا واحدهای برشکاری بوجود آمده اند که منجر به کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت در واحد تولیدی میشود.

با این حال استفاده از چنین روشی همیشه مطلوب تولیدکنندگان نیست و ترجیح بر این است که واحد برشکاری و مرحله برش نیز در همان واحد تولیدی انجام گردد که خود نیز در کاهش هزینه های بلند مدت تاثیرگذار می باشد.مجموعه حامیران ، بادر دست داشتن به روز ترین امکانات فوق اعم از دستگاه اره نواری ، تیغ اره نواری ، واحد برشکاری در خدمت جامعه صنعتی می باشد.