آب بندی درست و به موقع ، کارکرد تیغ اره را افزایش می دهد.

پیش ازآب بندی باید از انتخاب تیغ اره متناسب با قطعه مورد برش از لحاظ نوع و دندانه اطمینان حاصل نمود

در 15 دقیقه ی اولیه برش می بایست نرخ باردهی 30 الی 50 درصد باشد. که میزان این درصد به سختی مواد بستگی 

دارد. و زمانی که از ایجاد براده مناسب ، نقره ای ، پیچ خورده و یکدست مطمئن شدیم نرخ باردهی را افزایش میدهیم. 

زمانی که عرض تیغه به طور کامل در قطعه کار قرار گرفت سرعت را به تدریج افزایش میدهیم. در غیر این صورت شاهد

 لرزش و صدای نا متعادل خواهیم بود، از عدم شل بودن تیغه نیز مطمئن میشویم که منجر به لرزش و ایرادات برش نشود.

تمام موارد مذکور به تجربه اپراتور در زمینه برش با دستگاه اره نواری بستگی دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تیغ اره نواری در کانال کسمک عضو شوید.