یکی از موارد مهم در فرایند برش کاری با تیغ اره نواری نحوه صحیح قرار گرفتن قطعه کار در دستگاه اره نواری کسمک می باشد. که از یک جهت باعث سرعت عملکرد و از جهت دیگر باعث طولانی تر شدن تیغ اره نواری میگردد. در تصویر نحوه  صحیح قرارگیری قطعه کار در فک ها و یا همان گیره ها مشاهده مینمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تیغ اره نواری در کانال کسمک عضو شوید.