جهت برش مطلوب اندازه محدوده برش جهت انتخاب دندانه تیغ اره نواری مورد نیاز است. که این اندازه محل تماس تیغ اره نواری با قطعه کار مورد  برش ، تعداد قطعات مورد برش (برش بصورت تکی یا دسته ای و یا اصطلاً بندیل )  می باشد .

پیشنهاد می گردد قطعات از سمت کم عرض تر در گیره کار گیر دستگاه قرار گیرد .

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تیغ اره نواری در کانال کسمک عضو شوید.