جهت انتخاب دندانه تیغ اره  نواری جهت برش مقاطع پروفیل ، لوله و توخالی  با توجه به اندازه محل تماس  تیغ اره و قطعه کار

مورد برش از جدول استاندارد شده استفاده میگردد. که به راحتی میتوان دندانه مطلوب جهت برش راانتخاب کرد.

انتخاب دندانه اصولی ترین مورد از موارد برش می باشد که با انتخاب درست از ایرادات و مشکلات اساسی جلوگیری

بعمل آورد اعم از شکسته شدن دندانه ، شکستن تیغ اره ،کج بریدن ، آسیب به قطعه های ظریف و نهایتاً  ایجاد مشکلات 

اساسی در دستگاه.پس با در دست داشتن اطلاعات مفید و همچنین اجرای عملیات برش حضور اپراتور آگاه از تمامی موارد 

مربوط به دستگاه ، تیغه ، سختی قطعه کار مورد برش الزامی ترین بخش می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تیغ اره نواری در کانال کسمک عضو شوید.