شکستگی بی قاعده تیغ اره نواری ، خوردگی دندانه تیغ اره نواری ، فرسودگی لبه پشت تیغ اره نواری ، برش ناهموار ، پیچش تیغ اره نواری ، پیدا شدن خطوط و خوردگی لبه و فرسودگی تیغ اره نواری (آبی رنگ شدن دندانه ) به دلایل مختلفی بستگی دارد که در جدول ارائه شده  این دلایل و راهکارو راه حل پیشگیری از این علل کاملاًتوضیح داده شده  است.که با اعمال این موارد راهکاری به نتیجه مطلوب برش و عدم آسیب به تیغ اره نواری دستگاه اره نواری و قطعه کار مورد برش میتوان دست یافت.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تیغ اره نواری در کانال کسمک عضو شوید.