شکسته شدن تیغ اره نواری و دندانه تیغ اره نواری ،کند شدن دندانه تیغ اره نواری ، کج بریدن قطعه کاربوسیله تیغ اره نواری و چسبیدن براده به داندانه ها به دلایل مختلفی بستگی داردکه در جدول ارائه شدهاین دلایل و راهکارو راه حل پیشگیری از این علل کاملاًتوضیح داده شده است.که با اعمال این موارد راهکاری به نتیجه مطلوب برش و عدم آسیب به تیغ اره نواری دستگاه اره نواری و قطعه کار مورد برش میتوان دست یافت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تیغ اره نواری در کانال کسمک عضو شوید.