یکی از موارد ظاهری کمک دهنده به فرایند برشکاری  با تیغ اره نواری توجه به شکل براده برداری از قطعه کار مورد برش می باشد . که با تظیم سرعت دستگاه اره نواری و فشار برش می توان به براده بردای صحیح رسید . و مانع از آسیب رسیدن به دستگاه اره نواری ، تیغ اره نواری و قطعه کار مورد برش شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تیغ اره نواری در کانال کسمک عضو شوید.