درزمان برشکاری با تیغ اره نواری اگر دندانه مناسب انتخاب نشود ،در زمان برش براده هایی که بین عمق شکاف بین دو

دندانه میماند و به راحتی با فرچه ی دستگاه اره نواری وآب صابون خارج نمی گردد و بعضاً براده ها به تیغ اره جوش میخورند 

که درنتیجه بجای اینکه تیغ اره نواری با حرکت روی قطعه کار سبب برش شود،فقط به سطح کار مالیده می شود که بااین حرکت 

به مرور دما بالا دفته و سختی دندانه ها کاهش میابد و منجر به آسیب به تیغ اره نواری،دستگاه اره نواری 

وقطعه کار مورد برش می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تیغ اره نواری در کانال کسمک عضو شوید.